Visie


Visie van De Walsprong

De Walsprong is een ambitieuze school en ontwikkelt zich inhoudelijk tot een High Performance School. De focust ligt op het realiseren van talentontwikkeling en hogere leerrendement van alle leerlingen. Om daar te komen is het nodig om aan inhoud en uitvoering de allerhoogste eisen te stellen. Dit gebeurt door middel van het geven van excellent onderwijs, een focus op leerlingenprestaties, uitstekende docenten en schoolleiders, een innovatieve cultuur en het creëren van maatschappelijke (meer)waarde. Dit zijn de 6 bouwstenen. Daarbij maken we gebruik van innovatieve mensen, materialen en middelen. De focus ligt niet alleen op eindprestaties, zoals de gemiddelde eindcijfers, maar ook op tussentijdse prestaties. We zien excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid, maar zijn zeker ook gericht op het ontwikkelen van de Metacognitie en 21st Century Skills van leerlingen.

image004

Onderwijsvisie
De uitwerking van ons onderscheidend vermogen kunt u in de Walsprong Schoolgids terug vinden. Het is gebaseerd op de innerlijke kracht van de mensen die er werken. Samen staan zij garant voor goed onderwijs aan uw kind(eren)! Goed onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal.

Zelfstandig zijn
Op De Walsprong besteden we veel aandacht aan persoonlijke groei van uw kind. Een goed en veilig opvoedkundig klimaat en een gezellige sfeer, dat vinden wij belangrijk. Door een stimule- rende omgeving leren we uw kind zelfstandig te zijn, eigen verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken met anderen. Daarnaast is er plaats voor samen plezier hebben, nieuwe dingen leren, ruimte en respect voor anderen te hebben en te mogen leren van fouten. Middelen die wij hierbij inzetten zijn de Kanjertraining, elementen van zelfstandig werken en samenwerken, het werken met thema’s, samen vieren van feesten. Alle leerkrachten van onze school zijn “Kanjer gecertificeerd”.

Goed onderwijs Onderwijs is ons vak
Naast sociale vaardigheden vinden we het ontwikkelen van lezen, taal en rekenen even belangrijk voor kinderen. Wij zien het goed beheersen van deze vakken als basis voor een succesvolle verdere ontwikkeling. Wij maken gebruik van actuele lesmethoden, meten de resultaten van de leerlingen en volgen hun ontwikkelingen nauwkeurig, zodat we hen kunnen uitdagen een volgende stap te zetten.

Uw kind in goede handen
De Walsprong biedt kinderen een doorgaande leerlijn in alle leerjaren, die afgestemd wordt op de ontwikkeling van uw kind of kinderen. Daarbij proberen we het beste uit uw kind te halen. Zorg en hulp op maat is daarbij heel belangrijk. Zorg voor kinderen die bij sommige vakken minder kunnen leren, gemiddeld kunnen leren, of heel goed kunnen leren. Daarbij worden we ondersteund door het Samenwerkingsverband De Meierij en zetten we expertise van derden in.

Talenten omzetten in kansen
Onderwijs maken we niet alleen. Omgevingsbewust en voorbereid zijn op een nieuwe toekomst is zowel voor de kinderen, als voor de schoolorganisatie van belang. De school biedt een breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen, zowel de super presterende leerlingen als de hard werkende minder presterende leerling. Elke leerling heeft talenten, de kunst is om die te ontdekken en verder te ontwikkelen.

In samenwerking met kinderen, ouders, collega’s en externe partners werken we aan de begeleiding van leerprocessen van kinderen. We geloven in kinderen, investeren in onze medewerkers en richten ons zoveel mogelijk op onze primaire taak: het geven van goed onderwijs aan uw kind!

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.